شرکت پیروز بام شرق،بزرگترین تولیدکننده عایق های رطوبتی

چند نكته مهم در نصب عايق رطوبتي بام

چند نكته مهم در نصب عايق رطوبتي بام

چند نكته مهم در نصب عايق رطوبتي بام

مصرف عايق رطوبتي در صنعت ساختمان روزبه روز بيشتر مي شود. اين امر به عللي چون سرعت، سهولت و دقت در نصب و عمر طولاني تر آن نسبت به روشهاي قديمي تر و همچنين حفظ محيط زيست صورت مي گيرد.

نصب بخش عمده اي از كار ايزولاسيون را تشكيل مي دهد، بدين معني كه عايق رطوبتي با بهترين كيفيت توليد در صورتي كه به طريقه صحيح نصب و نگهداري نشود انتظار مصرف كننده را برآورده نخواهد كرد و كاملا بي ارزش است.

شيوه ها و اصول نصب در انواع عايقهاي رطوبتي پيش ساخته كه به صورت رول مورد مصرف در بام مي باشد بسيار گسترده و متفاوت است. در ذيل بطور خلاصه تنها به چند نكته اشاره مي شود.

عايقهاي رطوبتي توسط روش جوش مشعل و به طور كلي به دوروش پهن كردن به صورت آزاد يا اتصال كامل با سطح زيرين نصب مي شوند. در روش پهن كردن به صورت آزاد فقط لبه ها به هم متصل مي شوند، كناره ها و پيرامون آن با روشهاي ويژه اي پلمب مي شوند. روش معمول در ايران اتصال كامل با سطح زيرين ا ست.

وسايل مورد نياز جهت نصب بطور كلي يكسان است و به طور جزئي كاملا ابتكاري است.

اين وسايل عبارتند ا ز: گاز مايع (كپسول)، شعله پخش كن (به صورت تك شعله و چند شعله وجود دارد)، كمچه و ماله، تيغ موكت بري، فندك جرقه اي، دستكش نسوز، تيغه لاستيكي دسته دار، جارو، كفش كف صاف.

براي شروع كار نصب عايق رطوبتي پيش ساخته با كاربرد داغ بايستي به نكات زير توجه داشت:

– هرگز هنگامي كه احتمال ريزش باران وجود دارد نصب را شروع نكنيد.
– در دماهاي زير 5+ درجه سانتيگراد نصب انجام نشود چرا كه ممكن ا ست شكل گيري لايه به طور كامل صورت نگيرد واز طرفي با كاهش خاصيت الاستيكي امكان ترك برداشتن لايه ها وجود دارد.

– سطوحي كه قرار است عايق بندي شوند بايد تميز، خشك و بدون هرگونه خزه، غبار، نفت، گريس و ساير آلودگيها باشد و بهتر است سقف با آب شسته شود و قبل از آن پليسه هاي سيمان و يا سنگريزه هاي نوك تيز چسبيده به بتون سقف جمع شود.

– در حالتي كه سطح زيرين فلزي است زنگ زدگي و آلودگيها بايد پاك شده، از يك پوشش آستري ضد زنگ استفاده شود.

– تمامي گوشه ها و دور تا دور سطوحي كه زواياي 90 درجه دارند بايد با سيمان ماهيچه كشي (Fillet ) شوند. بطور كلي عايق روي زواياي 90 درجه نبايد نصب نشود.

 

شيب بندي:

شيب بندي سطح از فاكتورهاي مهم در كار عايق بندي سقف مي باشد.

نصب عايق تحت الگوي خاصي كه از پيش با توجه شكل به سقف ومحل و تعداد آبروها طراحي شده است صورت مي گيرد.

شيب سقف طوري طراحي مي شود كه آب روي لايه نصب شده راكد نشود و به سمت آبرو جريان يابد.

براي شيب بندي سقف،در طراحي سقف بايستي بين سيستم داخلي شيب بندي و محيطي شيب بندي يكي انتخاب شده باشد.

در سيستم داخلي آب باران از پيرامون سقف به آبراههاي مياني جريان مي يابد. آبراهها آب باران را از داخل ساختمان به پايين هدايت مي كنند. اين آبراهها در اين سيستم معمولا در داخل ستونها كار گذاشته مي شود. در سيستم محيطي جريان آب بر عكس بوده و آبراهها در سمت خارجي ساختمان هستند.

سيستم داخلي نسبت به سيستم محيطي چندمزيت قابل توجه دارد:

– لوله ها در شيب بندي داخلي چون در داخل ساختمان هستند گرم مي شوند و اين باعث تداوم يافتن جريان آب از سقف و آب شدن يخ و برف در هواي سرد زمستان مي شود. در صورتيكه در روش محيطي آبراه خارج از ساختمان بوده و در زمستان كاملا يخ مي زند. همچنين نياز به نصب دقيق تري براي محافظت آبراه از فرسايش مي باشد.

با اين حال شيب بندي محيطي در آب و هواي گرم، جايي كه در زمستان دما بالاتر از نقطه انجماد آب ا ست بسيار كم زحمت تر از شيب بندي داخلي است.

 

 

نصب :

بعد از در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي و آماده سازي و طراحي سقف مرحله نصب آغاز مي شود. ابتدايي ترين مساله در نصب، اعتبار و تجربه نصاب و نظارت و امنيت مالي مشتري است.

براي نصب بايد:

– كليه اشياءفلزي مثل كولر، منبع انبساط، منبعهاي ذخيره آب و غيره قبلا به دقت برداشته شده و سطح كار كاملا تميز باشد و چنانچه از آستر و يا درزگير استفاده شده از خشك شدن آنها اطمينان حاصل شود.

– رولها بايد به اندازه مصرف روزانه روي سقف برده شده ا ز بردن همه آنها خودداري شود. چرا كه ديده شده اين عمل باعث شكستگي و يا ترك خوردن سطح بتن شده است. در صورتي كه مجبور به اين كار هستيد رولها را به طور مساوي در چند گوشه سقف قرار دهيد.

– از نگهداري رولها زير باران جدا خودداري كنيد، خصوصا براي رولهايي كه شيرينك نباشد بايد از روكش استفاده شود.

– براي شروع نصب، بايد مشعل روشن شده، شعله آن تنظيم شود.

سپس از قسمت آبراه كار شروع مي شود. بايد توجه داشت كه آب فقط در قسمت نقطه اوج سقف روان است.

ولي در نقطه صفر مساحتي از اطراف آبراه آب جمع مي شود و تا مدتي مي ماند تا از آبراه عبور كند. (نقاط اوج و صفر ميزان شيب اعمال شده در شيب بندي مي باشد) (اين مساله اجتناب ناپذير است و با شدت بارندگي، كم بودن شيب، كمبود آبراه و يا قطر آن تشديد مي شود.) به همين علت ابتدا بايستي حدودا تا شعاع 2 متر از هر طرف آبراه را يك بار عايق بندي نمود و سپس عايق بندي كل سقف را آغاز كرد.

– حرارت دادن به سطح عايق و سطح بام به نحوي آغاز مي شود كه هم پرايمر (در صورتي كه استفاده شده باشد) و هم قشر روي عايق به حالت مذاب درآيد.

حداقل شيب حرارت شعله نسبت به سقف بايستي 45 درجه باشد، با حركت دادن رول توسط پا، دست و يا وسيله ديگر دو قشر مذاب با يكديگر ممزوج شده ، عايق روي سطح كار محكم چسبانده مي شود.

براي اطمينان از چسبيدن، لبه و انتهاي عايق مجددا حرارت داده شده، با قشر قيري مذاب بر روي سطح كار چسبانده مي شود. بايد دقت كرد كه بين سطح و عايق هواگيري انجام شود.

توسط ماله انتهاي رول به سطح كار جوش داده مي شود. البته بهتر است ماله را براي اين منظور گرم نمود. در نصب رولهاي بعدي مساله همپوشاني نيز علاوه بر مسايل فوق بايد رعايت شود.

 

 

همپوشاني:

به تجربه ثابت شده است كه بهتر است همپوشاني از نقطه صفر تا وسط سقف 15 سانتيمتر و بعد از آن حداقل 10 سانتيمتر باشد.

ناحيه همپوشاني عايق بايستي به دقت جوشكاري شود. بنحويكه سطح بين دو عايق كاملا صاف و يكنواخت گردد و هرگز برآمدگي ايجاد نشود.

براي اين منظور بايد به قسمت همپوشاني گرماي زياد داده شود، به طوري كه هنگام خواباندن آن روي لايه قبلي جوش كامل انجام شود.

هنگام جوش كاري لبه ها ماله بايد از بالاي همپوشاني به پايين آورده شده سپس شيره در طول كل همپوشاني صاف شود.

 

 

عايق كاري زواياي 90 درجه:

قبلاٌ بايد با استفاده از ماهيچه سيماني زاويه 90 درجه را به زواياي منفرجه تبديل كرد . يك مثال از زواياي 90 درجه ديوار جانپناه است.

در صورت وجود ديوار جانپناه در پيرامون سقف، عايق بايد تا حدود 30 سانتيمتر روي ديوار جانپناه بالا آورده شده سپس لبه روي ديوار جوش داده شود.

دور تا دور جانپناه از بالاي ديوار تا حداقل 20 سانتيمتر روي سقف مجددا عايق بندي مي شود.

اين شيوه به شيب بندي سقف جهت جريان يافتن آب به سمت آبرو هم كمك مي كند.

آزمايشگاه پژوهشگران شرق (غفوريان– اسلامي– افشارنيا )

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + 11 =

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

دسته بندی مطالب

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

محصولات پیروزبام شرق

شرکت پیروز بام شرق

شركت تولیدی پیروز بام شرق با هدف تأمین بخشی از نیازهای جامعه و همچنین كسب درآمد از كارآمدترین راه كه همانا تولید و فرآوری می باشد توسط بخش خصوصی تأ سیس شد و طی سالها فعالیت در زمینه تولید عایق های رطوبتی توانسته گامهای بلندی در راه توسعه محصولات, بهینه سازی تولید و ارتقاء كیفیت محصول بردارد