شرکت پیروز بام شرق،بزرگترین تولیدکننده عایق های رطوبتی

نگهداري و جابجائي و نصب عایق

نگهداري و جابجائي و نصب عایق

نگهداري و جابجائي و نصب عایق

پ-1 جابجایی

موارد زیر در جابجایی بایستی رعایت گردد:
ـ رول بايد هميشه به طور عمودي و با احتیاط حمل گردد تا از پاره شدن لبه عایق جلوگیری شود.
ـ هنگام تخليه بايد از پرتاب رول‏ها خودداري شود.

 

پ-2 نگهداري

رول هاي عايق بايد در هواي خشك و در انبار مسقف با حداقل دماي 5+ درجه سلسیوس و حداكثر 35 درجه سلسیوس نگهداري شوند مدت نگهداري عايق رطوبتي از تاريخ توليد تا نصب نبايد بيشتر از شش ماه باشد. توليد كننده مي‏تواند بر حسب نوع محصول زمان ذخيره‏ سازي را به نحوي كه كمتر از سه ماه و بيشتر از 12 ماه نباشد به طور اختصاصي روي برچسب خود اعلام نمايد.
رول ها بايد به صورت عمودی نگهداري شود و هيچگاه دو رول روي هم قرار نگيرد و طوري كنار هم قرار دهيد كه جريان هوا بتواند از بين آنها عبور كند و براي آزمايشگر امكان نمونه برداري از هر بخش انبار وجود داشته باشد.

 

پ-3 نصب با کاربرد مشعل

قبل از نصب عايق توجه به نكات ذيل ضروري است.
ـ تمام سطوحي كه قرار است با عايق رطوبتي محافظت گردند مي‏ بايست تميز و خشك و صاف باشد.
– در حالتي كه سطح زيرين فلزي است زنگ زدگي و آلودگي ها بايد پاك شده، از يك پوشش آستري ضد زنگ استفاده شود.

ـ بهتر است به منظور افزايش قابليت چسبندگي عايق، سطوح مورد نظر را قبل از نصب عايق با پرايمر و مشتقات قيري زود خشك شونده اندود نماييد.
ـ تمام سطوح مي‏ بايست به طرف آبروها شيب‏بندي شوند تا آب در سطح عايق تجمع ننمايد.
ـ از باز كردن رول ها و نصب آن در هواي نا مناسب يعني هواي باراني، برفي، تگرگ و طوفاني اجتناب نمائيد.
– توصیه می شود جهت اجرای نصب عایق، نصاب واجد شرایط انتخاب شود.

 

پ-3-1- آماده سازي سطح با پرایمر یا مشتقات قیری

درصورت استفاده از پرایمر یا مشتقات قیری سطوحي كه از پيش به طور کامل تميز و خشك شده ‏اند را با پرايمر يا مشتق قيري به شرح زير آغشته نمائيد.

ـ چنانچه سطح كار آسفالت باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قيري رقيق شدني در آب روي سطح بپاشيد.

ـ اگر سطح كار سيماني باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قيري محلول در حلال نفتي روي سطح بپاشيد.

ـ چنانچه سطح كار موزائيك باشد نخست آن را با سيمان و دو غاب سيماني كاملا صاف و يكنواخت نمائيد سپس با استفاده از مشتق قيري محلول در حلال نفتي روي سطح را از مشتق ‏قيري بپوشانيد.

يادآوري 1 : اجازه دهيد تا پرايمر و مشتقات قيري پاشيده شده روي سطح، حداكثر مدت يك شبانه ‏روز خشك شود بنابر اين از نصب عايق قبل از خشك شدن پرايمر خودداري نمائيد.

يادآوري 2 : اگر روي سطح برآمدگي هایي نظير انتهاي ميلگرد يا سر ستون و يا هر شيئي تيز ديگري وجود دارد آنرا بريده و كاملا با سطح كار تراز نمائيد.

يادآوري3 : قبل از پاشش و پخش پرايمر يا مشتق قيري بايد تمامي گوشه‏ ها و دور تا دور سطوحي كه زاويه 90 درجه دارند را با سيمان ماهيچه كشي نمائيد به طوركلي عايق روي زواياي 90 درجه نصب نشود.

 

پ-3-2- شيب بندي

شیب بندی به طریق مناسب بایستی انجام شود.

 

پ-3- 3- مراحل نصب

پ-3-3-1- کلیات

ـ كليه اشيا فلزي مثل كولر , منبع انبساط , چهار پايه‏ هاي فلزي آزاد روي سطح و منبع‏ هاي ذخيره آب را بدون صدمه زدن به آنها از سطح كار جدا نمائيد.

ـ سطح كار را مطابق بند (3-1) آماده نمائيد.

ـ سطح كار را بعد از خشك شدن پرايمر و مشتق قيري مجددا كاملا تميز نمائيد.
ـ مشعل را روشن و شعله آن را تنظيم نموده و حرارت دهيد به نحوي كه هم پرايمر(در صورت استفاده) و هم قشر روي عايق به حالت مذاب در آيند.

شعله نسبت به سطح كار بايد حداقل 45 درجه باشد با حركت دادن رول دو قشر مذاب با يكديگر ممزوج و عايق را روي سطح كار محكم بچسبانيد.

براي اطمينان از اين كه سطح عايق به سطح كار كاملا چسبيده باشد لبه‏ ها و انتهاي عايق را مجددا حرارت داده تا قشر قيري عايق مذاب شده و روي سطح كار بچسبد.

ـ با استفاده از کاردک انتهاي رول را به سطح كار محکم نمایید. البته بهتر است به جاي شعله گيري روي عايق کاردک را گرم كنيد.

ـ در نصب رول هاي بعدي ضمن رعايت مراحل فوق لازم است حداقل 5 سانتي متر همپوشاني در طول عايق وجود داشته باشد.

– ناحيه همپوشاني عايق ها بايد به دقت محکم شوند به نحوي كه سطح بين دو عايق كاملا صاف و يكنواخت گردد.

 

پ-3-3-2- تكميل آبروها

ـ قبل از نصب عايق عمليات زير بايد روي آبروها انجام گيرد.

ـ يك نوار از عايق به عرض 25 سانتي متر و طول معادل محيط آبرو به اضافه 10 سانتي متر بريده و آن را به شكل استوانه در آوريد.

ـ استوانه را در داخل آبرو قرار دهيد به طوري كه 10 سانتي متر آن از سطح كار بيرون باشد.

 

شکل 1- تکمیل آبروها قبل از نصب عایق اصلی

 

ـ ماله را با شعله گرم کنید سپس مطابق شكل بخش بيروني استوانه را برش دهيد.

ـ قسمت هاي بريده شده را با شعله در سطح كار چسبانيده و مطابق شكل محکم نمائيد.

بعد از نصب عايق اصلي بايد عمليات زير روي آبروها انجام پذيرد.

ـ بوسيله ماله گرم شده يا تيغ موكت بري عايق نصب شده روي آبرو را مطابق شكل ببريد.

ـ با استفاده از مشعل هر قطعه را حرارت داده به سطح آبرو چسبانيده و مطابق شكل زير محکم نمائيد.

يادآوري : در اطراف آبرو به علت دو بار مصرف كردن عايق نبايد برآمدگي مشاهده شود.همچنین بایستی دقت شود قطر خروجی آبرو بیشتر از حد معمول کاهش نیابد.

 

شکل 2- تکمیل آبروها بعد از نصب عایق اصلی

   پ-3-3-3- عايق كاري دور لوله‏ ها روي سقف

ـ اگر لوله‏ ها سيماني باشد ابتدا بايد برای زوایای 90 درجه ماهیچه کشی انجام و سپس عايق اصلي نصب گردد.

براي تكميل كار يك بخش از عايق را به طول محيط بيروني به اضافه 10 سانتي متر و عرض حداقل 25 سانتي متر ببريد و مطابق شكل نصب نمائيد بايد دقت كرد كه در صورت امكان عايق روي لوله بيش از 15 سانتي متر ارتفاع داشته باشد.

ـ اگر لوله يا كانال برآمده فلزي باشد و جريان گرم از آن عبور نكند، پس از نصب عايق اصلي سطح لوله يا كانال را با مشتقات قيري آغشته نمائيد سپس نوار عايق به طول محيط لوله يا كانال به اضافه 10 سانتي متر و عرض حداقل 25 سانتي متر بريده و مطابق شكل زير نصب نمائيد.

 

شکل 3- عایق کاری دور لوله ها

 

– اگر از لوله فلزي جريان گرم عبور مي‏كند ابتدا يك قطعه لوله سيماني به ارتفاع 25 سانتي متر روي لوله فلزي با استفاده از ماستيك غلاف نمائيد و بعد مراحل نصب را دنبال نمایيد.

ـ اگر لوله از جنس پليمري باشد با استفاده از ماستيك و غلاف سيماني يا فلزي مراحل نصب را دنبال نمایید.

شکل 4- روش هاي نصب عايق در گوشه‏ ها

 

ـ بعد از آماده شدن سطح عمودي يك لايه ديگر از عايق را مطابق شكل به نحوي نصب نمائيد كه ابتداي بخش عمودي حداقل 10 سانتيمتر جلوتر از ماهيچه سيماني باشد.

ـ چنانچه در بخش عمودي قرنيز وجود داشته باشد عايق بندي را مطابق شكل انجام دهيد و اگر قرنيز موجود نيست عايق را تا روي سطح ( بنابه درخواست كارفرما ) امتداد دهيد.

 

پ-3-3-4 عايق كاري مفصلها

ابتدا فاصله بين مفاصل را مطابق شكل زير با ماستيك قيري پر نمایيد.
سپس يك تكه عايق رطوبتي بام را به نحوي ببريد كه اطراف آن از لبه‏ هاي مفصل 8 سانتي متر دورتر باشد و مطابق شكل زير آن را نصب كنيد.
براي نصب عايق اصلي شيار مفصل را با ماستيك پر كنيد.

شکل 5- عایق کاری مفصل ها

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × پنج =

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

دسته بندی مطالب

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

محصولات پیروزبام شرق

شرکت پیروز بام شرق

شركت تولیدی پیروز بام شرق با هدف تأمین بخشی از نیازهای جامعه و همچنین كسب درآمد از كارآمدترین راه كه همانا تولید و فرآوری می باشد توسط بخش خصوصی تأ سیس شد و طی سالها فعالیت در زمینه تولید عایق های رطوبتی توانسته گامهای بلندی در راه توسعه محصولات, بهینه سازی تولید و ارتقاء كیفیت محصول بردارد